Welcome, Guest. Please Login.
Home Help Search Login
Pages: 1 2 
Send Topic Print
نظری گذرا بر نوشته های «تار (Read 2211 times)
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
نظری گذرا بر نوشته های «تار
Dec 4th, 2012, 10:16am
 

نظری گذرا بر نوشته های «تاریخدان» پنجشیری!
 Grin Grin Grin Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Tongue Tongue Tongue Tongue kiss kiss kiss

شما نوشتۀ تاریخی مرا بخوانید و بعد قضاوت نمائید!

 
Quote from ZSK on Dec 4th, 2012, 9:30am:


سگان هزاره گی و پنجشیری ایران!

شما اولاد های ماچه سگ و ماچه خر تا حال از حقایق تاریخی با خبر نبوده و نمیدانید و چیزی را میدانید که چگونه خواهران و مادران تانرا در زیر لنگهای ملا های ایرانی بیآندازید و چاپلوسی نمائید و بس!

لعنت بر شما نسل بیشرف و آبرو باخته !

بر عکس ایرانیان از شما نسل متحجر نفرت و انزجار داشته و حتی شما را اجازه پرسه زدن در خیابانها و تفریح کردن در پارکها را نمیدهند و در های حمام و حوض های شنا را برخهای زرد تان بسته اند و حتا نمیگذارند که از نانوائی ها و قصابی های شان خرید کنید و در کمال خونسردی (بربری) وحشی و چشم بادامی مخاطب تان قرار میدهند!

تف بر روی های شما بیغیرتان انگلی - شرفباخته و وجدانباخته!

قوم کثیف - نجس- زنازاده - حرامزاده -بی اصل و بی نسب و مجهول الهویت ؛ ایران تا صد و ده سال قبل وجود نداشت بلکه در همسایگی افغانستان کشوری بود به اسم پارس،به مطالعه چنگ بزنید و از اوقیانوس بیقرار تاریخ قطرۀ بردارید و خویشرا از این بیسوادی و بیناموسی برهانید ای جرثومه های مزمن و حرامزادگان تاریخ!!!

2551 سال قبل ایرنا-ایران-خاوران-باختران به دو حصه تقسیم شد که قسمت جدید پارس نامیده شد و کوروش هخامنشی در رأس دولت جدید التأسیس قرار گرفت. قسمت اول کشور به همان اسمای ایرنا-ایران-خاوران-باختران یاد میشد و بعد از استیلای اعراب و مبارزات مردم افغانستان اسم کشور به خراسان یعنی (سرزمین خورشید تابان) تغییر کرد تا اینکه به افغانستان تبدیل و تغییر نمود.

اکثریت علماء-شعراء-نخبگان و فرزانگان کشور بعد از استیلائی اعراب ظهور نموده و زاده شده اند و تنها (رودکی ) بزرگ شاعر دری زبان قبل از اسلام کشور ما میباشد.

از تجاوز اعراب 1400 سال میگذرد و از پیدایش کشور «پارس» 2551 سال و این سلسله تا 110 سال ادامه داشت و توسط جوان 18 ساله افغان به اسم محمود له و نابود گردید!

پس فردوسی در قرن هشت و در دربار محمود غزنوی می زیست یعنی بعد از تجاوز اعراب که هنوز اسم کشور ایران و درفش آنزمان برنگ قرمز بود و اسم ایران پارس یاد میشد.

کوسمادری-دروغ و بیناموسی را برای لحظاتی کنار بگذارید و یک بار شاهنامه فردوسی بزرگ را درست مطالعه کرده و بخوانید و بعد خواهید دانست که شاهنامه فردوسی بزرگ همه اش در وصف غزنین- بامیان-بلخ - کندهار-زابل و کابل و ایران یعنی افغانستان امروزی است نه پارس!

چون بین ایران دیروز افغانستان امروز و پارس دیروز «ایران» امروز 2551 سال قبل مرز کشیده شده بود بناءٌ تمامی شعراء-ادبا-نویسندگان و.... از افغانستان میباشند نه پارس؛ او اولاد های نا انسان-بیسواد و وطنفروش!

مولانا و سینا و... زادگاه شان بلخ افغانستان است باید بلخی و افغانی خطاب شوند و اکثریت محققان-پژوهشگران و تاریخنویسان فعلی ایران به همین عقیده اند.طور مثال شاعران بی بدلی همچو فروغ فرخزاد و گلسرخی در ایران امروزی متولد شده اند و اشقری-خلیلی-واصف و... در افغانستان؛ما نمیتوانیم که ادعا کنیم که فروغ فرخزاد و گلسرخی افغانی اند و ایرانیان نمیتوانند مدعی گردند که اشقری-خلیلی-واصف و.... ایرانی اند!

جای شک نیست که حافظ و سعدی و.... پارسی نباشند و مولانا و سینا افغانی و اما چون زبان و فرهنگ مشترک است بناءٌ ما به همه ای شان چه ایرانی و افغانی باشند احترام عمیق داریم و از آنها می آموزیم و به خود می بالیم.

تو هزاره مغولی و پنجشیری جت رومانیائی را که صلاحيت داده است در مورد زبان-تاریخ و فرهنگ آریائیهای بزرگ عف و جف بزنید و گویا اظهار عقیده نمائید؟

از خود و تاریخ و فرهنگ تان بنویسید تا بدانیم که شما ها هم یک وقت آدم بودید؛چسپیدن به فرهنگ دیگران برای تان هویت و اصالت نبخشیده و شما را از مجهول الهویتی نجات نمیدهد!

تحریف و نفی کردن تاریخ پویا و درخشانتر از آفتاب سرزمین تاریخی مان ،افغانستان بزرگ برای شما مهاجران نمکحرام و وطنفروش نام و نشانی نمیسازد بجزء ذلت و خواری و بیناموسی چیزی دیگری نصیب تان نمیگردد!

اگر در خانه کس است همین حرف بس است.

 

حالا شما نوشته ای یک خر دو رگۀ پنجشیری را بخوانید که  گویا بجوابم  پرداخته است؟!
آری! افغانستان توسط همین نوع خران اسیر است و همین خران بر سرنوشت ملت و مردم ما خرانه رقم میزنند!

 
Quote from Shaakh- on Dec 4th, 2012, 9:33am:

bulsh't... go find the name of Afghanistan in any book published about 100 to 150 years ago. Jerd...lol... like pakistan, this creation also is a fake invention of Briton colonialism... accept it...and stop bluffing.
This country's historical name is Khorassan.


 
Quote from Shaakh- on Dec 4th, 2012, 9:42am:

goofy
KusseAdit.


 
Quote from Shaakh- on Dec 4th, 2012, 9:29am:


looks like with one question he took the sh't out of that camelboy.
lol... how shaky and fake is their existnece I wonder... lol


 
Quote from Shaakh- on Dec 4th, 2012, 9:25am:

goofy
KusseAdit... you fourlegged camel.


 
Quote from Shaakh- on Dec 4th, 2012, 9:39am:


lol lol Grin Grin Grin

what a goofy


 

آیا «شاخ» این پنجشیری 65 ساله نادان-بیسواد-مفعولزاده-ماچه سگ جنایتکاران جنگی و وطنفروشان پنجشیری  در حقیقت بر من و نوشته ام میخنندد و یا بر حماقت -بی ناموسی -جهالت و بیسوادی تاریخی خودش؟
شاخ هر لحظه از  آلت تناسلی مادرش  و زنش یاد میکند؛راستی پنجشیری بی غیرت-مرده گاو و اصل و بی نسب میباشد!!!
حالا شاخ را در حالت خندیدن ببینید ؛ترازوی قضاوت را در دست شما میگذارم:

http://www.youtube.com/watch?v=o0IOxkF-7pg
 Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
Re: نظری گذرا بر نوشته های «ت
Reply #1 - Dec 4th, 2012, 11:00am
 
Quote from Shaakh- on Dec 4th, 2012, 10:48am:


goofy
KusseAdit... you stupid stinky camelboy.


خر پنجشیری گوز بوی-نصوار بوی-سرگین بوی و تف طفیلی بر ضد شهزاده آسمائی  لگد زدن-گوزیدن و عرعر کردن را آغاز کرده است!
که در افغانستان خران کله چپات بویناک را با لهجه مسخره ای شان نمی شناسند؟ ههههههههههه Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
 

مسعود-عبداله و فهیم بر حماقت خری نادان شاخ می خندند!

 
http://www.youtube.com/watch?v=8qoauL3Ks5E
Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Shaakh-
Executive Member
*****


The lion of
resistance, the
legend, lives on

Posts: 15869
Gender: male
Re: نظری گذرا بر نوشته های «ت
Reply #2 - Dec 4th, 2012, 11:27am
 

 
goofy
KusseAdit...  you Shaer-e pusht!
 
Goofy stealing poems and is caught by M. Yusof
http://www.afghanistanonlineforums.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1299608399/0  
 
Back to top
 
 

Beradari Barabari
  IP Logged
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
Re: نظری گذرا بر نوشته های «ت
Reply #3 - Dec 4th, 2012, 1:52pm
 
Quote from Shaakh- on Dec 4th, 2012, 11:27am:


goofy
KusseAdit...  you Shaer-e pusht!

Goofy stealing poems and is caught by M. Yusof
http://www.afghanistanonlineforums.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1299608399/0


 Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
 
Quote from ZSK on Dec 4th, 2012, 10:58am:خر پنجشیری گوز بوی-نصوار بوی-سرگین بوی و تف طفیلی بر ضد شهزاده آسمائی لگد زدن-گوزیدن و عرعر کردن را آغاز کرده است!
که در افغانستان خران کله چپات بویناک را با لهجه مسخره ای شان نمی شناسند؟ ههههههههههه

Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin

 
 


پنجشیری سگ صفت و بیسواد!
چرا مضمون را تغییر میدهی؟
بار ها بجوابت پرداخته ام چون تو پنجشیری خر هستی زبان آدم را نمیدانی!
پنجشیریهای خرت به خریت ذاتی ات واقف میباشند و به خریت خرانه تو خرزاده ای پیر خرانه می خندند!  

پنجشیری خر جت رومانیائی!
نور چشمانت در کوس زنت رفته است و یا اصلاٌ خط را خوانده نمیتوانی؟!
تو یک سگ بیسواد و جاهل هستی و بدون اینکه مطلب را درک کنی عف و جف براه می اندازی!
نوشته ای من دو صفحه تاریخ است و برای زدنوالای زنت اصغر آغا بگو که نوشته را دقیق بخواند و اگر با نوشته ام مخالف بود به نقدش بکشد!
 

مگر اراجیف و چرندیات تو خر پیر تاریخ شده نمیتواند زیرا از پته خزانه پریگل و گوفیگگ های زنت هههههه برداشته ای و بوی کوس پیر آنها را یدهد!

 
 Grin Grin Grin Grin Grin Grin
اینکه اسم افغانستان خراسان بود،در زمانیکه خراسان موجود بود پس اسم ایران فعلی چه بود؟
پس ایران-ایرنا-باختران- خاوران اسمای کشور نبود و تنها یک حکایت بود وبس!
پس تاریخ کشور چند ساله میباشد و آیا قبل از خراسان  اینکشور موجودیت تاریخی داشت و یا خیر؟
زردشت-فریدون-ایراندخت-پورادنخت و نسل آریائی هم یک قصه است نه واقعیت؟
خراسان چوقت ایجاد شد؟
آیا ایران جزء خراسان بود؟

با سندیت تاریخی بجوابم بپرداز نه با تاریخ کوس پریگل و زنت!

Grin Grin Grin Grin Grin
Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
Re: نظری گذرا بر نوشته های «ت
Reply #4 - Dec 5th, 2012, 1:52pm
 
Quote from Shaakh- on Dec 5th, 2012, 12:42pm:

Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin


goofy
you post only garbage. you SOBs try to rewrite the history according to your own dreams. goo khorrdee. Insert your writings inside your Adi's pota khazana where the source of all those misinformation lies.

awghanistan in its modern form exist only since the time of Amir Abdurrahman Khaen by the help of Angreez. the name awghanistan was given to this country by Briton colonialists. its real name is Khorassan. Even Amir Afzal Khan the one before Abdurrahman was still calling this country Khorassan. He published coins in his name as Amir of Khorassan. you KssAdigan have ruined the real history of this country and try to rewrite it according to your wishes. Pota Khazana has invented a new history for this land and you kssAdigan are quoting based on those misinformation. Accept the reality. Ahmad Shah Abdali the founder of Durrani dynasty used to call himself the ruler of Khorassan not awghanistan. go read the history book Tarikhe Ahamad Shahi written by his own court's writers. go kusseAdit. You Lafookan.

Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
WHAT THE HELL YOU KUSTEZANE PANJSHIRI TALKING ABOUT?


KUSE MADAR-KHAWHARAN-KUSE ZANE MASSOUD WA DOKHTARANE MASSOUD,GO YOU PANJSHIRI KHARE KALA CHAPAT LAFOK WA GOZOK Grin Grin Grin Grin Grin
Kustezane Daous Pim-po illiterate, uneducated crossbreed fart Shaashok!
Thanks for reminding me your wife genital SPOT nickname “goofy” which Azghar Agha chosen this name. When you remind me you make me really Horney. LOL
All your ‘information’s” straight come from your wife and sisters and Paree Gul KUS, have no historical Bess and show how donkey and uneducated Romanian jets you are!!!!

hureeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 
After two days absence then you came with grad 1th education and knowledge and your all garbage’s are false and irrelevant!
You SOB,MF son of KHAR and grandson of OLAGH, LOL I haven’t asked you about Afghanistan  and when Afghanistan  has founded ?!
I asked you when Khorasan has been founded and what was the name of current Iran at that time?
What was Afghanistan and Iran named before establishments of Khorasan?
In what century Khorasan stared her exisance!
Who was Zardasht-Fraidun-Irandukht-Pourandukht,Farangees?
Dose Irna-Iran-Khawaran-Bakhtaran existed or not?
Arian race is a myth or real?
What is Greeko/ Bakhtaran era?
Who were Toranians and Arians?
What was the name of Afghanistan before Arab invasion 1400 years ago?
Go study you flat head Donkey Panjshiri. with false and slanders you cannot hide the history and cannot make an Identity for your Romanian jet clan!
Romanian JET is talking about Khorasan!
hureeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Dig that refugee!
Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
Re: نظری گذرا بر نوشته های «ت
Reply #5 - Dec 5th, 2012, 2:19pm
 

 
دو رگه مفعول-دلال و مرده گاو!
نوشته ها را به همکاری زنت بخوان بعد از خواندن مطابق به نوشته و سوالاتم جواب بپرداز؛در غیر آن در قبر مسعود سگ بشاشد و در لخهای بوبوی بیسوادت خوکهای هندوستان جواب چای کنند و در دهن آغای مفعولت تمام چتلی های دشت برچی .  هههههههههههههههههههههههههه
Grin Grin Grin Grin Grin Grin
 


پنجشیری سگ صفت و بیسواد و نهایت کودن!
پنجشیریهای خرت به خریت ذاتی ات واقف میباشند و به خریت خرانه تو خرزاده ای پیر خرانه می خندند!
پس برو یک پنجشیری کله چپات را پیدا کن که نوشته های مرا درست بخواند و بعد از خواندن و فهمیدن بجوابم بپردازد. لگد زدن و گوز زدن تو خر پیر و  زخمی و بیسواد مطلق جواب سوالاتم شده نمیتواند و تنها مایۀ سر افگندی بیشتر نسل نجس جت های رومانیائی از آدرس کله چپاتان میشود و بس!هههههههههه
نوشتار های مرا فهم تند درک میکند نه خر پنجشیری!
پیش کله پنجشیری یاسین خواندن!

پنجشیری خر جت رومانیائی!
نور چشمانت در کوس زنت رفته است و یا اصلاٌ خط را خوانده نمیتوانی؟!
تو یک سگ بیسواد و جاهل هستی و بدون اینکه مطلب را درک کنی عف و جف براه می اندازی!ههههههه
نوشته ای من دو صفحه تاریخ است و برای زدنوالای زنت اصغر آغا بگو که نوشته را دقیق بخواند و اگر با نوشته ام مخالف بود به نقدش بکشد زیرا عر عر کردن تو خر پیر توأم با گوز زدن سندیت تاریخی شده نمی تواند!ههههههه
 

 اراجیف و چرندیات تو خر پیر تاریخ شده نمیتواند زیرا از پته خزانه پریگل و گوفیگگ های زنت هههههه برداشته و استخراج نموئه ای و بوی کوس پیر آنها را میدهد نه بوی استدلال و منطق را!

 اینکه اسم افغانستان خراسان بود،در زمانیکه خراسان موجود بود پس اسم ایران فعلی چه بود؟
پس ایران-ایرنا-باختران- خاوران اسمای کشور نبود و تنها یک حکایت بود وبس!
 تاریخ کشور چند ساله میباشد و آیا قبل از خراسان  اینکشور موجودیت تاریخی داشت و یا خیر؟
زردشت-فریدون-ایران دخت-پوران دخت-فرنگیس-اناهیتا-بکتاش و نسل آریائی هم یک قصه است نه واقعیت؟
 پس کتابهای زردشت همچو اوستا-گاتا-ویدا و.... همه اش کتابهای قصه میباشد و حقیقت تاریخی ندارند؟
خراسان چه وقت ایجاد شد، سنه ایجاد خراسان را بنویس؟
آیا ایران جزء خراسان بود و یا خیر؟
استاد سیس سیستانی که بود؟

با سندیت تاریخی بجوابم بپرداز نه با تاریخ کوس پریگل و زنت!

 
 

 
سگان هزاره گی و پنجشیری ایران!
 
شما اولاد های ماچه سگ و ماچه خر تا حال از حقایق تاریخی با خبر نبوده و نمیدانید و چیزی را میدانید که  چگونه خواهران و مادران تانرا در زیر لنگهای ملا های ایرانی بیآندازید و چاپلوسی نمائید و بس!
 
لعنت بر شما نسل بیشرف و آبرو باخته !
 
بر عکس ایرانیان از شما نسل متحجر نفرت و انزجار داشته و حتی شما را اجازه پرسه زدن در خیابانها و تفریح کردن در پارکها  را نمیدهند و در های حمام و حوض های  شنا را برخهای زرد تان بسته اند و حتا نمیگذارند  که از نانوائی  ها و قصابی های شان خرید کنید و در کمال خونسردی (بربری)  وحشی  و چشم بادامی مخاطب تان قرار میدهند!
 
تف بر روی های شما بیغیرتان انگلی - شرفباخته و وجدانباخته!
 
قوم کثیف - نجس-  زنازاده - حرامزاده -بی اصل و بی نسب و مجهول الهویت ؛ ایران تا صد و ده سال قبل وجود نداشت بلکه در همسایگی افغانستان کشوری بود به اسم پارس،به مطالعه چنگ بزنید و از اوقیانوس بیقرار تاریخ قطرۀ بردارید و خویشرا از این بیسوادی و بیناموسی برهانید ای جرثومه های مزمن و حرامزادگان تاریخ!!!
 
2551 سال قبل ایرنا-ایران-خاوران-باختران به دو حصه تقسیم شد که قسمت جدید پارس نامیده شد و کوروش هخامنشی در رأس دولت جدید التأسیس قرار گرفت. قسمت اول کشور به همان اسمای  ایرنا-ایران-خاوران-باختران یاد میشد و بعد از استیلای اعراب و مبارزات مردم افغانستان اسم کشور به خراسان یعنی (سرزمین خورشید تابان) تغییر کرد تا اینکه به افغانستان تبدیل و تغییر نمود.
 
اکثریت علماء-شعراء-نخبگان و فرزانگان کشور بعد از استیلائی اعراب ظهور نموده  و زاده شده اند و تنها (رودکی ) بزرگ شاعر  دری زبان  قبل از اسلام کشور ما میباشد.  
 
از تجاوز اعراب 1400 سال میگذرد و از پیدایش کشور «پارس»  2551 سال و این سلسله تا 110 سال ادامه داشت و توسط جوان 18 ساله افغان به اسم محمود له و نابود گردید!
 
پس فردوسی در قرن هشت و در دربار محمود غزنوی می زیست یعنی بعد از تجاوز اعراب که هنوز اسم کشور ایران و درفش آنزمان برنگ قرمز بود و اسم ایران پارس یاد میشد.
 
کوسمادری-دروغ و بیناموسی را برای لحظاتی کنار بگذارید و یک بار شاهنامه فردوسی  بزرگ را درست مطالعه کرده و بخوانید و بعد خواهید دانست که شاهنامه فردوسی بزرگ همه اش در وصف غزنین- بامیان-بلخ - کندهار-زابل و کابل و ایران یعنی افغانستان امروزی است نه پارس!
 
چون بین ایران دیروز افغانستان امروز و پارس دیروز  «ایران» امروز 2551 سال قبل مرز کشیده شده  بود بناءٌ تمامی شعراء-ادبا-نویسندگان و.... از افغانستان میباشند نه پارس؛ او اولاد های نا انسان-بیسواد و وطنفروش!
 
مولانا و سینا و... زادگاه شان بلخ افغانستان است باید بلخی و افغانی خطاب شوند و اکثریت محققان-پژوهشگران و تاریخنویسان فعلی ایران به همین عقیده اند.طور مثال شاعران بی بدلی همچو فروغ فرخزاد و گلسرخی در ایران امروزی متولد شده اند و اشقری-خلیلی-واصف و... در افغانستان؛ما نمیتوانیم که ادعا کنیم که فروغ فرخزاد و گلسرخی افغانی اند و ایرانیان نمیتوانند مدعی گردند که اشقری-خلیلی-واصف و....  ایرانی اند!
 
 جای شک نیست که حافظ و سعدی و....  پارسی نباشند و مولانا و سینا افغانی و اما چون زبان و فرهنگ مشترک است بناءٌ ما به همه ای شان چه ایرانی و افغانی باشند احترام عمیق داریم و از آنها می آموزیم و به خود می بالیم.
 
تو هزاره مغولی و پنجشیری جت رومانیائی را که صلاحيت داده است در مورد زبان-تاریخ و فرهنگ آریائیهای بزرگ عف و جف بزنید و گویا اظهار عقیده نمائید؟
 
از خود و تاریخ و فرهنگ تان بنویسید تا بدانیم که شما ها هم یک وقت آدم بودید؛چسپیدن به فرهنگ دیگران برای تان هویت و اصالت نبخشیده و شما را از مجهول الهویتی نجات نمیدهد!
 
تحریف و نفی کردن  تاریخ پویا و درخشانتر از آفتاب سرزمین تاریخی مان ،افغانستان بزرگ برای شما مهاجران نمکحرام و وطنفروش نام و نشانی نمیسازد بجزء ذلت و خواری و بیناموسی  چیزی دیگری نصیب تان نمیگردد!
 
اگر در خانه کس است همین حرف بس است.
Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Shaakh-
Executive Member
*****


The lion of
resistance, the
legend, lives on

Posts: 15869
Gender: male
Re: نظری گذرا بر نوشته های «ت
Reply #6 - Dec 6th, 2012, 10:10am
 

goofy  
 
awghanistan in its modern form exist only since the time of Amir Abdurrahman Khaen by the help of Angreez.  the name awghanistan was given to this country by Briton colonialists.  its real name is Khorassan.   Even Amir Afzal Khan the one before Abdurrahman was still calling this country Khorassan.  He published coins in his name as Amir of Khorassan.  you KssAdigan have ruined the real history of this country and try to rewrite it according to your wishes.  Pota Khazana has invented a new history for this land and you kssAdigan are quoting based on those misinformation.  Accept the reality.  Ahmad Shah Abdali the founder of Durrani dynasty used to call himself the ruler of Khorassan not awghanistan.  go read the history book Tarikhe Ahamad Shahi written by his own court's writers.  go kusseAdit.  You Lafookan.
 
you goofy post only garbage.  you SOBs try to rewrite the history according to your own dreams.  goo khorrdee.   Insert your writings inside your Adi's pota khazana where the source of all those misinformation lies.
 
 
 
 
 
Back to top
 
 

Beradari Barabari
  IP Logged
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
Re: نظری گذرا بر نوشته های «ت
Reply #7 - Dec 6th, 2012, 10:52am
 
Quote from Shaakh- on Dec 6th, 2012, 10:10am:


goofy
Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
awghanistan in its modern form exist only since the time of Amir Abdurrahman Khaen by the help of Angreez.  the name awghanistan was given to this country by Briton colonialists.  its real name is Khorassan.   Even Amir Afzal Khan the one before Abdurrahman was still calling this country Khorassan.  He published coins in his name as Amir of Khorassan.  you KssAdigan have ruined the real history of this country and try to rewrite it according to your wishes.  Pota Khazana has invented a new history for this land and you kssAdigan are quoting based on those misinformation.  Accept the reality.  Ahmad Shah Abdali the founder of Durrani dynasty used to call himself the ruler of Khorassan not awghanistan.  go read the history book Tarikhe Ahamad Shahi written by his own court's writers.  go kusseAdit.  You Lafookan.

you goofy post only garbage.  you SOBs try to rewrite the history according to your own dreams.  goo khorrdee.   Insert your writings inside your Adi's pota khazana where the source of all those misinformation lies.
Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin

What the hell you are talking about?hureeeeeeeee
You discovered something from your sisters, wife and PAREE GUL wet machinery called PUTA KHAZANA and hidden treasure and smell girl thingy!
hureeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
LINGAM DAR KUSE BOBYE GHARAT! Grin Grin Grin Grin Grin
 
How is your wife goofygak?
Who is busy with her, Azghar Agha or German boy ?LOL  
Panjshiri uneducated donkey is chewing the same dried shi-t and show how illiterate he is?
MF and SOB when you don’t have any knowledge from history or you cannot read and understand DARI shut your hol-e you mother fuc-ker!
Stupid son of donkey and female dog!
 Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
Re: نظری گذرا بر نوشته های «ت
Reply #8 - Dec 6th, 2012, 10:53am
 

and this was my questions!
 
Quote from ZSK on Dec 5th, 2012, 2:19pm:


دو رگه مفعول-دلال و مرده گاو!
نوشته ها را به همکاری زنت بخوان بعد از خواندن مطابق به نوشته و سوالاتم جواب بپرداز؛در غیر آن در قبر مسعود سگ بشاشد و در لخهای بوبوی بیسوادت خوکهای هندوستان جواب چای کنند و در دهن آغای مفعولت تمام چتلی های دشت برچی .  هههههههههههههههههههههههههه
Grin Grin Grin Grin Grin Grinپنجشیری سگ صفت و بیسواد و نهایت کودن!
پنجشیریهای خرت به خریت ذاتی ات واقف میباشند و به خریت خرانه تو خرزاده ای پیر خرانه می خندند!
پس برو یک پنجشیری کله چپات را پیدا کن که نوشته های مرا درست بخواند و بعد از خواندن و فهمیدن بجوابم بپردازد. لگد زدن و گوز زدن تو خر پیر و  زخمی و بیسواد مطلق جواب سوالاتم شده نمیتواند و تنها مایۀ سر افگندی بیشتر نسل نجس جت های رومانیائی از آدرس کله چپاتان میشود و بس!هههههههههه
نوشتار های مرا فهم تند درک میکند نه خر پنجشیری!
پیش کله پنجشیری یاسین خواندن!

پنجشیری خر جت رومانیائی!
نور چشمانت در کوس زنت رفته است و یا اصلاٌ خط را خوانده نمیتوانی؟!
تو یک سگ بیسواد و جاهل هستی و بدون اینکه مطلب را درک کنی عف و جف براه می اندازی!ههههههه
نوشته ای من دو صفحه تاریخ است و برای زدنوالای زنت اصغر آغا بگو که نوشته را دقیق بخواند و اگر با نوشته ام مخالف بود به نقدش بکشد زیرا عر عر کردن تو خر پیر توأم با گوز زدن سندیت تاریخی شده نمی تواند!ههههههه


اراجیف و چرندیات تو خر پیر تاریخ شده نمیتواند زیرا از پته خزانه پریگل و گوفیگگ های زنت هههههه برداشته و استخراج نموئه ای و بوی کوس پیر آنها را میدهد نه بوی استدلال و منطق را!

اینکه اسم افغانستان خراسان بود،در زمانیکه خراسان موجود بود پس اسم ایران فعلی چه بود؟
پس ایران-ایرنا-باختران- خاوران اسمای کشور نبود و تنها یک حکایت بود وبس!
تاریخ کشور چند ساله میباشد و آیا قبل از خراسان  اینکشور موجودیت تاریخی داشت و یا خیر؟
زردشت-فریدون-ایران دخت-پوران دخت-فرنگیس-اناهیتا-بکتاش و نسل آریائی هم یک قصه است نه واقعیت؟
پس کتابهای زردشت همچو اوستا-گاتا-ویدا و.... همه اش کتابهای قصه میباشد و حقیقت تاریخی ندارند؟
خراسان چه وقت ایجاد شد، سنه ایجاد خراسان را بنویس؟
آیا ایران جزء خراسان بود و یا خیر؟
استاد سیس سیستانی که بود؟

با سندیت تاریخی بجوابم بپرداز نه با تاریخ کوس پریگل و زنت!

سگان هزاره گی و پنجشیری ایران!

شما اولاد های ماچه سگ و ماچه خر تا حال از حقایق تاریخی با خبر نبوده و نمیدانید و چیزی را میدانید که  چگونه خواهران و مادران تانرا در زیر لنگهای ملا های ایرانی بیآندازید و چاپلوسی نمائید و بس!

لعنت بر شما نسل بیشرف و آبرو باخته !

بر عکس ایرانیان از شما نسل متحجر نفرت و انزجار داشته و حتی شما را اجازه پرسه زدن در خیابانها و تفریح کردن در پارکها  را نمیدهند و در های حمام و حوض های  شنا را برخهای زرد تان بسته اند و حتا نمیگذارند  که از نانوائی  ها و قصابی های شان خرید کنید و در کمال خونسردی (بربری)  وحشی  و چشم بادامی مخاطب تان قرار میدهند!

تف بر روی های شما بیغیرتان انگلی - شرفباخته و وجدانباخته!

قوم کثیف - نجس-  زنازاده - حرامزاده -بی اصل و بی نسب و مجهول الهویت ؛ ایران تا صد و ده سال قبل وجود نداشت بلکه در همسایگی افغانستان کشوری بود به اسم پارس،به مطالعه چنگ بزنید و از اوقیانوس بیقرار تاریخ قطرۀ بردارید و خویشرا از این بیسوادی و بیناموسی برهانید ای جرثومه های مزمن و حرامزادگان تاریخ!!!

2551 سال قبل ایرنا-ایران-خاوران-باختران به دو حصه تقسیم شد که قسمت جدید پارس نامیده شد و کوروش هخامنشی در رأس دولت جدید التأسیس قرار گرفت. قسمت اول کشور به همان اسمای  ایرنا-ایران-خاوران-باختران یاد میشد و بعد از استیلای اعراب و مبارزات مردم افغانستان اسم کشور به خراسان یعنی (سرزمین خورشید تابان) تغییر کرد تا اینکه به افغانستان تبدیل و تغییر نمود.

اکثریت علماء-شعراء-نخبگان و فرزانگان کشور بعد از استیلائی اعراب ظهور نموده  و زاده شده اند و تنها (رودکی ) بزرگ شاعر  دری زبان  قبل از اسلام کشور ما میباشد.

از تجاوز اعراب 1400 سال میگذرد و از پیدایش کشور «پارس»  2551 سال و این سلسله تا 110 سال ادامه داشت و توسط جوان 18 ساله افغان به اسم محمود له و نابود گردید!

پس فردوسی در قرن هشت و در دربار محمود غزنوی می زیست یعنی بعد از تجاوز اعراب که هنوز اسم کشور ایران و درفش آنزمان برنگ قرمز بود و اسم ایران پارس یاد میشد.

کوسمادری-دروغ و بیناموسی را برای لحظاتی کنار بگذارید و یک بار شاهنامه فردوسی  بزرگ را درست مطالعه کرده و بخوانید و بعد خواهید دانست که شاهنامه فردوسی بزرگ همه اش در وصف غزنین- بامیان-بلخ - کندهار-زابل و کابل و ایران یعنی افغانستان امروزی است نه پارس!

چون بین ایران دیروز افغانستان امروز و پارس دیروز  «ایران» امروز 2551 سال قبل مرز کشیده شده  بود بناءٌ تمامی شعراء-ادبا-نویسندگان و.... از افغانستان میباشند نه پارس؛ او اولاد های نا انسان-بیسواد و وطنفروش!

مولانا و سینا و... زادگاه شان بلخ افغانستان است باید بلخی و افغانی خطاب شوند و اکثریت محققان-پژوهشگران و تاریخنویسان فعلی ایران به همین عقیده اند.طور مثال شاعران بی بدلی همچو فروغ فرخزاد و گلسرخی در ایران امروزی متولد شده اند و اشقری-خلیلی-واصف و... در افغانستان؛ما نمیتوانیم که ادعا کنیم که فروغ فرخزاد و گلسرخی افغانی اند و ایرانیان نمیتوانند مدعی گردند که اشقری-خلیلی-واصف و....  ایرانی اند!

جای شک نیست که حافظ و سعدی و....  پارسی نباشند و مولانا و سینا افغانی و اما چون زبان و فرهنگ مشترک است بناءٌ ما به همه ای شان چه ایرانی و افغانی باشند احترام عمیق داریم و از آنها می آموزیم و به خود می بالیم.

تو هزاره مغولی و پنجشیری جت رومانیائی را که صلاحيت داده است در مورد زبان-تاریخ و فرهنگ آریائیهای بزرگ عف و جف بزنید و گویا اظهار عقیده نمائید؟

از خود و تاریخ و فرهنگ تان بنویسید تا بدانیم که شما ها هم یک وقت آدم بودید؛چسپیدن به فرهنگ دیگران برای تان هویت و اصالت نبخشیده و شما را از مجهول الهویتی نجات نمیدهد!

تحریف و نفی کردن  تاریخ پویا و درخشانتر از آفتاب سرزمین تاریخی مان ،افغانستان بزرگ برای شما مهاجران نمکحرام و وطنفروش نام و نشانی نمیسازد بجزء ذلت و خواری و بیناموسی  چیزی دیگری نصیب تان نمیگردد!

اگر در خانه کس است همین حرف بس است.

Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Shaakh-
Executive Member
*****


The lion of
resistance, the
legend, lives on

Posts: 15869
Gender: male
Re: نظری گذرا بر نوشته های «ت
Reply #9 - Dec 7th, 2012, 12:47pm
 
goofy quoted:
 
Quote:
...اسم کشور به خراسان یعنی (سرزمین خورشید تابان) تغییر کرد تا اینکه به افغانستان تبدیل و تغییر نمود.
...

 
now here are the questions
why, how, by whom, by the help of whom, what date....and so on and on...
 
awghanistan in its modern form exist only since the time of Amir Abdurrahman Khaen by the help of Angreez.  the name awghanistan was given to this country by Briton colonialists.  its real name is Khorassan.   Even Amir Afzal Khan the one before Abdurrahman was still calling this country Khorassan.  He published coins in his name as Amir of Khorassan.  you KssAdigan have ruined the real history of this country and try to rewrite it according to your wishes.  Pota Khazana has invented a new history for this land and you kssAdigan are quoting based on those misinformation.  Accept the reality.  Ahmad Shah Abdali the founder of Durrani dynasty used to call himself the ruler of Khorassan not awghanistan.  go read the history book Tarikhe Ahamad Shahi written by his own court's writers.  
 
And kusseAdi goofy.
 
 
 
 
Back to top
 
 

Beradari Barabari
  IP Logged
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
Re: نظری گذرا بر نوشته های «ت
Reply #10 - Dec 7th, 2012, 7:29pm
 
Quote from Shaakh- on Dec 7th, 2012, 12:47pm:
goofy quoted:
Quote:
...اسم کشور به خراسان یعنی (سرزمین خورشید تابان) تغییر کرد تا اینکه به افغانستان تبدیل و تغییر نمود.
...

Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
now here are the questions
why, how, by whom, by the help of whom, what date....and so on and on...
awghanistan in its modern form exist only since the time of Amir Abdurrahman Khaen by the help of Angreez.  the name awghanistan was given to this country by Briton colonialists.  its real name is Khorassan.   Even Amir Afzal Khan the one before Abdurrahman was still calling this country Khorassan.  He published coins in his name as Amir of Khorassan.  you KssAdigan have ruined the real history of this country and try to rewrite it according to your wishes.  Pota Khazana has invented a new history for this land and you kssAdigan are quoting based on those misinformation.  Accept the reality.  Ahmad Shah Abdali the founder of Durrani dynasty used to call himself the ruler of Khorassan not awghanistan.  go read the history book Tarikhe Ahamad Shahi written by his own court's writers.
And kusseAdi goofy.
Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin


مرده گاو-کوستیزن و دووس پنجشیری دو رگه!
به لنده زنت، اصغر آغا سلام برسان.
تشکر از یاد آوری گوفیگگ های زنت واقعاٌ مرا شهوتی و در بدر کرد...... هههههه
هدف از مطرح کردن سوالات و معلومات تاریخی ام این بود که برای مردم ثابت بسازم که شما پنجشیری ها در پهلوی کوسدان و مرده گاوئی بیسوادان مطلق میباشید و این بیسوادی تان باعث شده است که زنان و دختران تانرا یک روز برای عربی و پنجابی و ایرانی،روز دیگر برای امریکائی و روسی و...... بخاطر قدرت و شهرت دو دسته پیشش کنید و خود در غندی  خیر چهار زانو بنشینید!هههههههه
تاریخ شما با مرده گاوئی و کوسفروشی آغازیده و هنوز هم در قرن تعالی و تکنالوژی به این کسب اجدادی-مادری و پدری تان با شوق و ذوق ادامه میدهید!
امروز خواهران جت رومانیائی شما برای تمام اروپائیها کوس میدهند.هههههههههه
کوس زن و مادرت
کوس خواهر و خاله ات
کوس عمه و دختران مامایت
کوس دختران عمه و دختران کاکایت
کوس زن مسعود و دخترانش
کوس تما م پنجشیریها و مهوشانش
برو مرده گاوئی ات را کن ای مفعول زادۀ مرده گاو!

 Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss
Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Shaakh-
Executive Member
*****


The lion of
resistance, the
legend, lives on

Posts: 15869
Gender: male
Re: نظری گذرا بر نوشته های «ت
Reply #11 - Dec 8th, 2012, 2:38pm
 
Quote from ZSK on Dec 7th, 2012, 7:29pm:
Quote from Shaakh- on Dec 7th, 2012, 12:47pm:
goofy quoted:
Quote:
...اسم کشور به خراسان یعنی (سرزمین خورشید تابان) تغییر کرد تا اینکه به افغانستان تبدیل و تغییر نمود.
...

Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
now here are the questions
why, how, by whom, by the help of whom, what date....and so on and on...
awghanistan in its modern form exist only since the time of Amir Abdurrahman Khaen by the help of Angreez.  the name awghanistan was given to this country by Briton colonialists.  its real name is Khorassan.   Even Amir Afzal Khan the one before Abdurrahman was still calling this country Khorassan.  He published coins in his name as Amir of Khorassan.  you KssAdigan have ruined the real history of this country and try to rewrite it according to your wishes.  Pota Khazana has invented a new history for this land and you kssAdigan are quoting based on those misinformation.  Accept the reality.  Ahmad Shah Abdali the founder of Durrani dynasty used to call himself the ruler of Khorassan not awghanistan.  go read the history book Tarikhe Ahamad Shahi written by his own court's writers.
And kusseAdi goofy.
Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin


مرده گاو-کوستیزن و دووس پنجشیری دو رگه!
به لنده زنت، اصغر آغا سلام برسان.
تشکر از یاد آوری گوفیگگ های زنت واقعاٌ مرا شهوتی و در بدر کرد...... هههههه
هدف از مطرح کردن سوالات و معلومات تاریخی ام این بود که برای مردم ثابت بسازم که شما پنجشیری ها در پهلوی کوسدان و مرده گاوئی بیسوادان مطلق میباشید و این بیسوادی تان باعث شده است که زنان و دختران تانرا یک روز برای عربی و پنجابی و ایرانی،روز دیگر برای امریکائی و روسی و...... بخاطر قدرت و شهرت دو دسته پیشش کنید و خود در غندی  خیر چهار زانو بنشینید!هههههههه
تاریخ شما با مرده گاوئی و کوسفروشی آغازیده و هنوز هم در قرن تعالی و تکنالوژی به این کسب اجدادی-مادری و پدری تان با شوق و ذوق ادامه میدهید!
امروز خواهران جت رومانیائی شما برای تمام اروپائیها کوس میدهند.هههههههههه
کوس زن و مادرت
کوس خواهر و خاله ات
کوس عمه و دختران مامایت
کوس دختران عمه و دختران کاکایت
کوس زن مسعود و دخترانش
کوس تما م پنجشیریها و مهوشانش
برو مرده گاوئی ات را کن ای مفعول زادۀ مرده گاو!

Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss

 
 
goofy
you moron failed in your mession.   you still didn't answer why, by whom, and with whose support the name of Ancient Khorassan was chnged to awghanistan about a 100 years ago?
why?
 
 
Back to top
 
 

Beradari Barabari
  IP Logged
WatanDost
Executive Member
*****


We are what we
learnt during our
learnings process

Posts: 24976
Re: نظری گذرا بر نوشته های «ت
Reply #12 - Dec 8th, 2012, 4:02pm
 

Shaakh-:
 
The cousin of SabzaKhan alleges that he is a pure Darizoban Arian Kuni! He alleges his Afghanistan has thousand years history. Ask this 'maflook' to give you name of Afghanistan king before gay Ahmed Abdali!
 
Khaak
Back to top
 
 

Respect to Humanity Regardless of Affiliations such as Ethnicity, Religion, Gender, Beliefs, Origin and Language
  IP Logged
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
Re: نظری گذرا بر نوشته های «ت
Reply #13 - Dec 8th, 2012, 4:36pm
 
Quote from WatanDost on Dec 8th, 2012, 4:02pm:

Shaakh-:

The cousin of SabzaKhan alleges that he is a pure Darizoban Arian Kuni! He alleges his Afghanistan has thousand years history. Ask this 'maflook' to give you name of Afghanistan king before gay Ahmed Abdali!

Khaak


علی نوا!
خبر دارم که خرزی زن و دختر خلیلی را هر شب جمعه در قصر دلگشاء تخته بناف میزند!
  فاضل سنگچارکی هزاره که ضد کرزی بود حالا از وی به تمجید می پردازد،چرا؟
راستی که گفته اند:
هزاره بی موی مزه داره.
Tongue Tongue Tongue kiss kiss kiss
Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
Re: نظری گذرا بر نوشته های «ت
Reply #14 - Dec 8th, 2012, 4:40pm
 
گوهی پنجشیری/غالی دو رگه شاش را کشیده ام .من چه می گویم و دنبوره ام چه می گوید؟
بیسواد مادر خطا و جاهل پدر سگ!
پیش کله پنجشیری/غالی یاسین خواندن!
در گوفیگگ های زنت سگ های عالم جرق بزند.ههههههههه
 
 Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Quote from Shaakh- on Dec 7th, 2012, 12:47pm:
goofy quoted:
Quote:
...اسم کشور به خراسان یعنی (سرزمین خورشید تابان) تغییر کرد تا اینکه به افغانستان تبدیل و تغییر نمود.
...

Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
now here are the questions
why, how, by whom, by the help of whom, what date....and so on and on...
awghanistan in its modern form exist only since the time of Amir Abdurrahman Khaen by the help of Angreez.  the name awghanistan was given to this country by Briton colonialists.  its real name is Khorassan.   Even Amir Afzal Khan the one before Abdurrahman was still calling this country Khorassan.  He published coins in his name as Amir of Khorassan.  you KssAdigan have ruined the real history of this country and try to rewrite it according to your wishes.  Pota Khazana has invented a new history for this land and you kssAdigan are quoting based on those misinformation.  Accept the reality.  Ahmad Shah Abdali the founder of Durrani dynasty used to call himself the ruler of Khorassan not awghanistan.  go read the history book Tarikhe Ahamad Shahi written by his own court's writers.
And kusseAdi goofy.
Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin


مرده گاو-کوستیزن و دووس پنجشیری دو رگه!
به لنده زنت، اصغر آغا سلام برسان.
تشکر از یاد آوری گوفیگگ های زنت واقعاٌ مرا شهوتی و در بدر کرد...... هههههه
هدف از مطرح کردن سوالات و معلومات تاریخی ام این بود که برای مردم ثابت بسازم که شما پنجشیری ها در پهلوی کوسدان و مرده گاوئی بیسوادان مطلق میباشید و این بیسوادی تان باعث شده است که زنان و دختران تانرا یک روز برای عربی و پنجابی و ایرانی،روز دیگر برای امریکائی و روسی و...... بخاطر قدرت و شهرت دو دسته پیشش کنید و خود در غندی  خیر چهار زانو بنشینید!هههههههه
تاریخ شما با مرده گاوئی و کوسفروشی آغازیده و هنوز هم در قرن تعالی و تکنالوژی به این کسب اجدادی-مادری و پدری تان با شوق و ذوق ادامه میدهید!
امروز خواهران جت رومانیائی شما برای تمام اروپائیها کوس میدهند.هههههههههه
کوس زن و مادرت
کوس خواهر و خاله ات
کوس عمه و دختران مامایت
کوس دختران عمه و دختران کاکایت
کوس زن مسعود و دخترانش
کوس تما م پنجشیریها و مهوشانش
برو مرده گاوئی ات را کن ای مفعول زادۀ مرده گاو!

 Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue kiss kiss kiss kiss kiss kiss kiss
Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Shaakh-
Executive Member
*****


The lion of
resistance, the
legend, lives on

Posts: 15869
Gender: male
Re: نظری گذرا بر نوشته های «ت
Reply #15 - Dec 8th, 2012, 9:25pm
 

 
goofy,
  
do you know what was the official name of this country 120 years ago?    
in case you don't , it was Khorassan.  
 
now can you tell us who changed that name to awghanistan and why?  that was Briton colonialists and they did that through their local clients and servants like Abdurrahman Khan and his successors.
 
now go KusseAdit and continue with your pota khazana bluffing.
 
goozet rafta...  Grin Grin Grin
 
 
Back to top
 
 

Beradari Barabari
  IP Logged
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
Re: نظری گذرا بر نوشته های «ت
Reply #16 - Dec 8th, 2012, 10:08pm
 

 
Quote from Shaakh- on Dec 8th, 2012, 9:25pm:


goofy,

do you know what was the official name of this country 120 years ago?
in case you don't , it was Khorassan.
Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
now can you tell us who changed that name to awghanistan and why? that was Briton colonialists and they did that through their local clients and servants like Abdurrahman Khan and his successors. Grin Grin Grin Grin Grin
Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
now go KusseAdim and continue with PAREE GUL puta khazana bluffing,farting and lying.
Grin Grin Grin Grin Grin Grin
goozet rafta... Grin Grin Grin

Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin


ههههههههههههههه
مرده گاو پنجشیری /شیعه  خر بیسواد!
گوفیگگ های زنت در اختیار اصغر آغا است،نوش جانش. ههههههه
دوران پس از اسلام:
 از سلطۀ اعراب بر افغانستان (خراسان و سیستان بزرگ تاریخی) آغاز می‌شود، و تا تشکیل حکومت افغان بدست احمدشاه درانی در سال ۱۷۴۷ میلادی را در بر می‌گیرد.
 دوران معاصر، شامل:  
تشکیل حکومت افغان: که از تأسیس پادشاهی درانی در سال ۱۷۴۷ میلادی آغاز می‌شود، و تا شکل‌گیری افغانستان مدرن در اواخر سدۀ نوزدهم و اوائل سدۀ بیستم میلادی را در بر می‌گیرد.
 افغانستان مدرن:  
که از شکل‌گیری افغانستان مدرن در اواخر سدۀ نوزدهم و اوائل سدۀ بیستم میلادی آغاز می‌شود، و تا پایان نظام پادشاهی در افغانستان در سال ۱۹۷۳ میلادی را در بر می‌گیرد!
پنجشیری خر و مهاجر؛خراسان بعد از تجاوز اعراب اسم کشورگذاشته شد و سوال من از تو نکبت خر و اولاد ماچه سگ این بود که قبل از خراسان اسم کشور چه بود؟
گوه مادرت و زنت رفته است که دری خوانده و نوشته نمیتوانی و نهایت بیسواد مادر خطا هستی؛آخر سویه ترا نگاه کن و از مرا ،یعنی زمین و آسمان. پس برو یک لنده مادر و شوهز زنت را بیآور که با من تبادل افکار کند.هههههههههههه
سویۀ سگم از تو بهتر است؛اگر باور نداری از علی نوا بپرس!
به زعم کثیف پنجشیری ات تو از تاریخ میدانی!
عبدالرحمن کجا و ایجاد افغانستان کجا؟
در لخهای مادر ماچه سگت سگهای بمبئی ریخ بزند.هههههههافتخار پنجشیر شاه طاوس هاشمی (شاخ)،صمد آغا در سن 65 سالگی کاته و لنده جوان به اسم اصغر آغا پیدا کرده است.هههههههههههه
این عکس شاخ با کاته جوانش در سرزمین «شیران»ههههههههه در پنجشیر گرفته شده است.شاشوک مادر خطا مدعی است که پدر کلان تنگ تربوزروش تاریخدان و نویسنده مشهور بود و اما از چنان پدر کلانی «فاضل» چنین موادی فاضله ی بد بو و بیسوادی بمیراث مانده است که بوی تعفنش مشامها را اذیت میکند؟!
از پارسی و قند پارسی حرف میزند و تمجید میکند و اما در کمال تأسف تا حال یک جمله مکمل بزبان پارسی نوشته نتوانسته است!!!
البته  سن این بیسوادی جاهل  از مرز های ۶۰ گذشته است!


 

آمر صاحب!
او  کونی  شاخ    خبچک مومه ات را بگایم زود کن که رسواء میشوم.
بچه بیریش فهیم  شاش !
آمر صاحب تکان نخور که دانشگاه را پیدا کردم.

 
 

هی پریگل جان پته خزانه ات را پنهان کن که این بیسواد کوسمادر  شاخ  لغت های مهمی را می دزدد و در ملای عام افشاء میسازد.
ولا  درین گرمی دوزخ عرق سرد شرم از پیشانی ام جاریست زیرا اموکهایم چقدر بیسواد هستند.چهار چیز است در دنیا دیده پاره
مرغ و مگس و سگ و پنجشیری نغارهاز «دانش» دانشگاهی (شاخ) استفراغم  گرفته است. (شاخ)  صمد آغای پنجشیری در حالت گوز زدن دانشگاهی!
شاخ بر علم و دانش گوز میزند !  


Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Zanburak Shah Kabuli
Executive Member
*****


افغانستان
بیشه شیران
است.

Posts: 32465
Re: نظری گذرا بر نوشته های «ت
Reply #17 - Dec 8th, 2012, 10:13pm
 
GOZOK_GOIE_MORDAQAW_BI SAWAD!
This was my question to you:
Dig that?
If not,zanat ra wa khawharanat ra begayam!
hureeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 Grin Grin Grin Grin Grin Tongue kiss
 


پنجشیری سگ صفت و بیسواد و نهایت کودن!
پنجشیریهای خرت به خریت ذاتی ات واقف میباشند و به خریت خرانه تو خرزاده ای پیر خرانه می خندند!
پس برو یک پنجشیری کله چپات را پیدا کن که نوشته های مرا درست بخواند و بعد از خواندن و فهمیدن بجوابم بپردازد. لگد زدن و گوز زدن تو خر پیر و  زخمی و بیسواد مطلق جواب سوالاتم شده نمیتواند و تنها مایۀ سر افگندی بیشتر نسل نجس جت های رومانیائی از آدرس کله چپاتان میشود و بس!هههههههههه
نوشتار های مرا فهم تند درک میکند نه خر پنجشیری!
پیش کله پنجشیری یاسین خواندن!

پنجشیری خر جت رومانیائی!
نور چشمانت در کوس زنت رفته است و یا اصلاٌ خط را خوانده نمیتوانی؟!
تو یک سگ بیسواد و جاهل هستی و بدون اینکه مطلب را درک کنی عف و جف براه می اندازی!ههههههه
نوشته ای من دو صفحه تاریخ است و برای زدنوالای زنت اصغر آغا بگو که نوشته را دقیق بخواند و اگر با نوشته ام مخالف بود به نقدش بکشد زیرا عر عر کردن تو خر پیر توأم با گوز زدن سندیت تاریخی شده نمی تواند!ههههههه
 

 اراجیف و چرندیات تو خر پیر تاریخ شده نمیتواند زیرا از پته خزانه پریگل و گوفیگگ های زنت هههههه برداشته و استخراج نموده ای و بوی کوس پیر Grin Grin Grin آنها را میدهد نه بوی استدلال و منطق را!

 اینکه اسم افغانستان خراسان بود،در زمانیکه خراسان موجود بود پس اسم ایران فعلی چه بود؟
پس ایران-ایرنا-باختران- خاوران اسمای کشور نبود و تنها یک حکایت بود وبس!
 تاریخ کشور چند ساله میباشد و آیا قبل از خراسان  اینکشور موجودیت تاریخی داشت و یا خیر؟
زردشت-فریدون-ایران دخت-پوران دخت-فرنگیس-اناهیتا-بکتاش و نسل آریائی هم یک قصه است نه واقعیت؟
 پس کتابهای زردشت همچو اوستا-گاتا-ویدا و.... همه اش کتابهای قصه میباشد و حقیقت تاریخی ندارند؟
خراسان چه وقت ایجاد شد، سنه ایجاد خراسان را بنویس؟
آیا ایران جزء خراسان بود و یا خیر؟
استاد سیس سیستانی که بود؟

با سندیت تاریخی بجوابم بپرداز نه با تاریخ کوس پریگل و زنت!

 
Back to top
 
 


افغانستان زادگاه نسل مغرور آریاست.
افغانستان لانه عقابان و بیشه شیران است.
تا که جهان است زنده افغانستان است.
Email   IP Logged
Ayna
Executive Member
*****


I love YaBB 1G -
SP1!

Posts: 9683
Re: نظری گذرا بر نوشته های «ت
Reply #18 - Dec 8th, 2012, 10:53pm
 
Quote from Shaakh- on Dec 8th, 2012, 9:25pm:


goofy,
 
do you know what was the official name of this country 120 years ago?  
in case you don't , it was Khorassan.  

now can you tell us who changed that name to awghanistan and why?  that was Briton colonialists and they did that through their local clients and servants like Abdurrahman Khan and his successors.

now go KusseAdit and continue with your pota khazana bluffing.

goozet rafta...  Grin Grin Grin 
 
 
[quote author=JKabuli]
 
 
The term "Afghanistan" was used in the Baburnameh by the Babur, the founder of the Moghul Dynasty.
 
 
cheers
[/quote]
 
Back to top
 
 
  IP Logged
Shaakh-
Executive Member
*****


The lion of
resistance, the
legend, lives on

Posts: 15869
Gender: male
Re: نظری گذرا بر نوشته های «ت
Reply #19 - Dec 9th, 2012, 12:40pm
 

 
goofy
bullsh't... can you prove that?  
 
Back to top
 
 

Beradari Barabari
  IP Logged
Pages: 1 2 
Send Topic Print